voorwaarden

Voorwaarden

Levering

Levertermijn en afleveringskosten zijn afhankelijk van de verzendwijze.
Bij verzending via TNT geldt dat, zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven, het pakket verzonden zal worden. (Indien de artikelen op voorraad zijn)
De opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

Order- en verzendkosten

De order- en verzendkosten zijn afhankelijk van:
- verzendwijze

Deelleveringen

Het is Mickey's Kingdom toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Mickey's Kingdom bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en de hiermee gemoeide verzendkosten in rekening te brengen.

Garantie

Mickey's Kingdom garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 2 maanden na levering.
- De garantie geldt niet voor gebreken die zichtbaar waren bij aflevering.
- Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, binnen de periode van 2 maanden, heeft de koper recht op herstel van de zaak.
- Mickey's Kingdom  kan er voor kiezen om de zaak te vervangen of terug te nemen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging of terugname indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Mickey's Kingdom geleverde zaken blijven het eigendom van Mickey's Kingdom totdat betaling van de factuur is verricht.
2. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mickey's Kingdom dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Mickey's Kingdom haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mickey's Kingdom zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

                                                               Gebreken; klachttermijnen

1) De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken.
2) Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-  of de juiste zaken zijn geleverd;
-  of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
3) Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze direct bij aflevering aan de bezorger van Mickey's Kingdom te melden. Is dit niet mogelijk, dan moet de koper deze gebreken binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Mickey's Kingdom melden.
4) Niet-zichtbare gebreken moet de koper, binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering, schriftelijk melden aan Mickey's Kingdom.
5) Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

6) Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Mickey's Kingdom worden geretourneerd. De zaken dienen zonder gebreken en schoon retour te worden gestuurd. Indien dit niet het geval is, behoudt Mickey's Kingdom het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Prijs/Prijsverhoging

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Mickey's Kingdom afgegeven prijzen in Euro's

Indien Mickey's Kingdom met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Mickey's Kingdom niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Mickey's Kingdom kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Betaling

1. Betaling dient te geschieden zoals in de bestelling is overeengekomen en in de valuta waarin is gefactureerd.