Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacy

Privacyverklaring Doggywebshop.com

Inleiding en bedrijfsgegevens

Doggywebshop.com is een webwinkel waar o.a. natuurlijke voeding, snacks, supplementen en beschermingsmiddelen verkocht worden voor huisdieren.

Adresgegevens:

Mickey’s Kingdom

Postbus 730

6710BS EDE GLD

Contactpersoon voor privacy aangelegenheden: Harold Jansen

Doggywebshop.com geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Doggywebshop.com De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, contactgegevens staan hierboven.

Begrippen

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In de context van deze Privacy verklaring is Doggywebshop.com verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (individu).

Gegevensverwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken en vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens

Doggywebshop.com verzamelt de onderstaande gegevens. Dit doen we alleen als u beslist om deze aan ons beschikbaar te stellen. Deze gegevens worden beheerd in een beveiligde omgeving, uitsluitend toegankelijk voor bevoegden.

1. Wanneer u ons een bericht zendt via e-mail of u ons op een andere manier, bijvoorbeeld per post, gegevens verstrekt, dan gebruiken wij uw naam en e-mailadres.

2. In het geval dat u een bestelling heeft geplaatst gebruiken wij uw gegevens om de bestelling af te handelen. Hieronder verstaan wij het gebruiken van uw adres voor bezorging of verzending en de gegevens voor een correcte administratieve en fiscale afhandeling (facturering).

Doeleinden en gebruik van gegevens

Wij gebruiken de gegevens die we verkrijgen via e-mail om te reageren op het verzoek dat u heeft gezonden, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over onze producten of een vraag. Wij gebruiken uw gegevens bij een bestelling in onze webwinkel om de koopovereenkomst uit te kunnen voeren. Het gaat altijd om de door u zelf – met uw toestemming - verstrekte gegevens.

Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke (Doggywebshop.com)

• Persoonsgegevens worden slechts voor de in deze Privacyverklaring omschreven, gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Zij worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

• Indien persoonsgegevens door derden worden verwerkt zal Doggywebshop.com zich er van vergewissen dat dit conform de standaarden van de AVG plaatsvindt, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

• De opgenomen persoonsgegevens moeten rechtmatig verkregen zijn

• Doggywebshop.com treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking

• Doggywebshop.com zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Gegevens delen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van een payment provider (Rabobank). Deze verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Onze payment provider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL (Voor België bij pakketten boven 2kg: DPD) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL (DPD) delen. PostNL (DPD) gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL (DPD) onderaannemers inschakelt, stelt PostNL (DPD) uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doggywebshop.com deelt verder geen persoonsgegevens met derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het een wettelijke verplichting betreft.

Doggywebshop.com deelt geen persoonsgegevens met bedrijven of instanties buiten de EU.

Bewaren

Doggywebshop.com bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent.

Op grond van toepasselijke administratieve en fiscale verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Doggywebshop.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Hoe wij omgaan met cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van cookies

Doggywebshop.com maakt geen gebruik van permanente of analytische cookies. Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies, die voor het functioneren van de website noodzakelijk zijn. Wij zijn daarom vrijgesteld van het vragen van toestemming aan de gebruikers van onze website

Doggywebshop.com behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Laatste wijziging: juli 2018